Tula tungkol sa pagdating ng mga espanyol

Hindi maitatanggi na ang pagkakatulad ng ilang mahahalagang aspekto ng buhay ng mga mamamayan ay malaking tulong sa pagkakaroon ng pinagpisang karanasan, haraya, at hangarin.Kung isasalin ko ito sa wika ng Bagong Institusyonalismo (New Institutional Economics), masasabi nating binabawasan o pinabababa ng mga proto-nasyonalistang elemento ang transaction cost, ang yaman o panahong kailangang gugulin sa pakikitungo sa iba.

At all times throughout the world tribes have supplanted other tribes, and as morality is one important element in their success, the standard of morality and the number of well-endowed men will thus everywhere tend to rise and increase [Darwin 1871(1952):322-323] Ang sapantaha ni Darwin tungkol sa tribu ay mailalapat din sa bansa.

Ang pananaig at pananatili ng ibang bansa at ang pagkakatisod at kabiguan ng iba ay madalas maiuugat sa bilang ng mga miyembro nitong nagtataglay ng mataas na antas ng “pagmamahal sa tinubuang bayan, katapatan, pagtalima, tapang, at pakikiramay”.

Samakatuwid, sa utilitaryong dahilan pa lamang ay masasabi nang mas madaling makabuo ng isang bansa sa hanay ng mga taong may iisang wika.

At kung may praktikal mang pakinabang ang pagpipisan at kooperasyon, ang likas o natural na pagpili[5] na rin ang nagtatakda na ang mga grupong mas matibay, malapít, at matulungin sa kapwa ay mananaig sa iba.

Ang ikatlo’y tungkol sa mga kaganapang nagbabadya sa papalaking papel ng Filipino sa buhay ng bansa—kung matutupad ang ilang kondisyon.

Wika at bansa Una sa lahat ay dapat linawin ang papel ng wika sa mismong pagkakaroon ng bansa.

Sa mga bagong pag-aaaral tungkol sa kaunlarang pang-ekonomiya, itinuturing na mahalagang elemento ang social cohesion—ang pagkakaisa (o marahil, ang pakikiisa) sa hanay ng lipunan—bilang paliwanag sa pag-asenso ng mga bansa [Easterly, Ritzen, at Woolcock 2006].

Ang kalaunang pagyaman at pag-unlad ng mga bansang nabanggit ay patunay sa kahalagahan ng sinasabing pakikiisa.

Bakit hindi tayo magbuo ng malalaking kapisanan ayon sa ating relihiyon (na nais ngang gawin ng iba diyan)?

Comments are closed.