Pagdating sa america

Mahalagang mai-sumite ng mga aplikante ng visa ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa NVC para sila ay maging "documentarily qualified" para sa visa interbyu--kung hindi, sila ay mawawalan ng pagkakataong mabigyan ng visa at pababalikin na lamang sa Embahada para sa panibagong appointment.

Ang mga sumusunod na mga pangunahing dokumento ay kailangang i-sumite ng mga aplikante: Form I-134 Affidavit of Support: Ang Affidavit of Support para sa I-134 ay kinakailangan para sa mga returning residents (SB-1), fiancé/e o asawa ng U. citizen (K-1, K-3), mga anak ng mga aplikante ng K-1 at K-3, at mga aplikante para sa estadong special immigrant.

Nakakatulong ang data na gawing mas kapaki-pakinabang ang mga serbisyo ng Google para sa iyo.

pagdating sa america-47pagdating sa america-73pagdating sa america-17

Luke's Medical Center Extension Clinic (SLMCEC) bago ang interbyu para sa visa. Kapag nailabas na ang resulta ng iyong medikal na pagsusuri, bibigyan ka ng SLMCEC ng impormasyon kung paano mag-iskedyul ng iyong appointment.

Pinapayuhan ang mga aplikante na kumpletuhin ang medikal na pagsusuri nang hindi bababa ng isang (1) linggo bago ang kanilang appointment para sa interbyu sa Embahada ng U. BAYAD SA IMMIGRANT VISA Ang kabuuang bayad sa aplikasyon ay maaaring bayaran sa consular cashier ng Embahada sa araw ng inyong interbyu sa pamamagitan ng cash, traveler’s check, U. Postal Money Order o mga pangunahing credit card kung hind pa nabayaran sa National Visa Center sa Amerika.

Ang kopya ng pinakabagong mga Federal Income Tax Return ng isponsor (Form 1040) ay dapat samahan ng I-134. Ang dokumento na hindi nakasulat sa Ingles ay dapat na samahan ng isang salin sa Ingles (English translation).

Ito ay dapat sertipikado ng isang kilalang magaling na tagasalin.

Mga Dokumentong Kailangan para sa Aplikasyon ng Visa Kapag ang isang benepisaryo/aplikante ng aprubadong petisyon ay karapat-dapat na mag-aplay para sa isang immigrant o fiance(e) visa (kasalukuyang pinoproseso ang priority date at nakumpleto na ang lahat ng mga kailangang dokumento upang makapagproseso), ang National Visa Center (NVC) ang magpipila ng iskedyul ng interbyu ng aplikante.

Ang NVC ay magpapadala sa aplikante ng notipikasyon ukol sa petsa ng interbyu appointment para sa visa, impormasyon sa pagproproseso, mga application forms, at listahan ng mga kinakailangang dokumento.

Ang mga aplikante ay maaaring mag-sumite ng kopya ng isang dokumento kasama ang visa application, ngunit dapat din dalhin ang mga orihinal na dokumento para sa inspeksyon ng konsular na opisyal. Maaari silang tawagan sa numero (632) 521-0020 at (632) 521-8647. Ang mga magpapasuri ay pinapayuhang dumating sa pagitan ng - at - ng umaga.

MEDIKAL NA PAGSUSURI Lahat ng mga aplikante ng visa, anuman ang edad, ay kailangang makumpleto ang isang medikal na pagsusuri sa St. Kahit na may first come, first served basis na patakaran ang SLMEC, ang pagbibigay ng pangkalahatang resulta ng medikal na pagsusuri ay depende pa rin sa complexity ng resulta ng medical na pagsusuri. Ano ang dapat gawin kung hindi ako nakapunta sa appointment para sa interbyu sa Embahada ng U. sa Manila dahil sa mas matagal at /o mga karagdagang pagsusuri na isinagawa ng SLMCEC?

Now she has two choices: Take the next flight back home to the Philippines — the regular course of action for anyone with an expired visa should do.

NEW YORK CITY – A young Filipina came to the US March last year under a J-1 exchange visitor’s visa through cultural exchange website She requested not to reveal her real name, so she will be indentified in this report as “Myra”.

Ang mamamayan ng Estados Unidos ay dapat residente ng Pilipinas na hindi bababa sa anim na buwan bago magfile ng petisyon at dapat makapagpakita ng katibayan ng paninirahan.

612 Comments

  1. How to get the most of a dating website: If you’re just starting out on your dating journey, looking for helpful tips and advice or simply curious about dating you’ve come to the right place!

  2. So stop wasting time, money and effort looking for a needle in a haystack and rather use our free swingers to meet real sex partners now!

  3. — Female Hormone May Help Prevent HIV Transmission in Males.

Comments are closed.